Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü

Güncelleme Tarihi: 20/04/2018FAALİYET PLANI, GÖREV DAĞILIMI
Bağlı Olduğu BaşkanlıkBirim AdıGörev Tanımıİlgili Personel - İletişim Bilgisi 
0 332 223 4000 
4001-4003

Sağlık Hizmetleri BaşkanlığıHasta Hakları İl KoordinatörlüğüHasta hakları kurulunu kurmak ve kurulun sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere yeterli sayıda personelin görevlendirilmesini sağlamak.Uzm.Dr.Mustafa PARLAYICI Hasta Hakları İl Koordinatörü (4422)
Hasta Başvuru Bildirim Sisteminin işleyişini ve kurul kararlarının uygulanmasını takip etmek. HBBS'de hasta iletişim birim sorumlularının göreve başlayış ve ayrılışlarını takip ederek yetkilendirilmesini sağlamak.Dt.Muhammedülemin ATMACA Hasta Hakları Birim Sorumlusu (4486)
Hasta Hakları Kurulunun toplanması, üye görevlendirilmesi ve üyeliğin sona ermesi gibi kurulun çalışmasına ilişkin işlemleri yürütmek.Salih KARİP Hülya MERCAN (4487) Mümine YAVUZ
Birden fazla Hasta Hakları Kurulu oluşturulması halinde sağlık kuruluşlarının bağlı olacağı kurul ile değişiklik taleplerini değerlendirmek ve gereğini yapmak.
Hasta hakları uygulamalarını il genelinde koordine etmek ve bu konuda danışmanlık yapmak. Gereği halinde uygulamaları yerinde denetlemek ve hasta hakları ihlaline sebep olabilecek hususları yerinde incelemek.
İhtiyaç halinde ilde hasta hakları ile ilgili seminer, toplantı ve eğitim düzenlemek. Sağlık tesislerinden görevlendilen Hasta Hakları Birim sorumlularına yönelik gerekli eğitimin düzenlenmesini ve uygulanmasını sağlamak.
Kurul kararlarının özetini, başvuru tarihi, başvuru konusu, karar tarihi ve sayısı ile sağlık tesisi ismi belirterek kişi isimlerine yer vermeden il sağlık müdürlüğünün internet sayfasında duyurulmasını sağlamak.
Hasta Hakları Kurulunda görüşülmek üzere sağlık tesislerinden havale edilmiş olan başvuruların 30 gün içerisinde kurul tarafından sonuçlandırılmasını sağlamak.
Son altı ay içerisinde ikiden fazla hak ihlali kararı verilen sağlık meslek mensubu hakkındaki dosya, il sağlık müdürlüğünün hazırlayacağı kanaat raporuyla birlikte sağlık meslekleri kuruluna iletilmek üzere Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndermek.
Yasal süresi içerisinde (Karar Tebliğ Tarihinden İtibaren10 gün) itiraz edilen hasta hakalrı kurul kararlarının tekrar kurul tarafından görüşülerek karara bağlanmasını sağlamak.
HBBS üzerinden gelen başvuruları incelemek. Eksik bulunan başvuruları sistem üzerinden iade ederek dosya muhteviyatının hazırlanmasını sağlamak.
Kurul üyelerine toplantı günü ve saati hakkında bilgi vermek.
Başvuruları kurula sunmak, kurul karar sonuç formlarını oluşturmak.
Kurul kararını gerekçesiyle birlikte HBBS'ye kaydetmek. Kararın yer aldığı kurul üyelerince imzalanmış formu tarayıcı vasıtasıyla sistemdeki ilgili başvuruya eklemek ve ilgili sağlık tesisine kurul karar sonucunu bildirmek.
Sekretaryaya yapılan hasta haklarına ilişkin başvuruları HBBS 'ye kaydetmek.
Görev yaptığı kurula bağlanması uygun görülen sağlık tesisini HBBS üzerinde kurulla ilişkilendirmek. Gereği halinde ilgili sağlık tesisinin başka bir kurula bağlanması için il koordinatörüne aktarım talebinde bulunmak.