Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İzleme Değerlendirme ve İstatistik Birimi

Güncelleme Tarihi: 20/04/2018FAALİYET PLANI, GÖREV DAĞILIMI
Bağlı Olduğu BaşkanlıkBirim AdıGörev Tanımıİlgili Personel - İletişim Bilgisi 
0 332 223 4000 
4001-4003

Sağlık Hizmetleri BaşkanlığıSağlık Hizmetleri İzleme Değerlendirme ve Denetim BirimiKamu sağlık tesislerinde tıbbi hizmet alımlarım planlamak.Mehmet Ufuk Yeşil (4363)
Kadir Saka (4364)
Tuba Felhan (4363)
Zekiye Özlem Yılmaz (4364)
Ayşe Nilgün Polat (4369)
Selda Kurt Göz (4369)
Mediha Kahraman (4334)
İlaç, tıbbi cihaz ve ürünler dışında kalan alanlarda yapılacak klinik araştırmalarla ilgili Bakanlıkça belirlenen iş ve işlemleri yürütmek, sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon kurallarını takip etmek ve uygulanmasını sağlamak.
Bakanlık tarafından belirlenen sağlık turizmi politikalarının uygulanmasını sağlamak, sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri takip etmek ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak.
İlde sağlık hizmetleri ile ilgili yürütülmesi gereken tüm sekreterya işlerini yürütmek ve koordine edilmesini sağlamak.
Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilere ait yataklı sağlık kurum ve kuruluşlarına izin verilmesi ve ruhsatlandırılması ile bu izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal edilmesini sağlamak.
Sağlık hizmeti ile ilgili her türlü başvuru ve şikâyeti değerlendirmek ve sonuçlandırmak.
Organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık yanık, yoğun bakım gibi özellik gerektiren sağlık hizmetlerini bakanlık planlamaları doğrultusunda il düzeyinde izin, tescil, denetim hizmetlerini yürütülmesi ve bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması işlemlerini yürütmek.
Kan ve kan ürünlerinin temini, lojistiği ve etkin kullanımı ile ilgili denetim ve planlamaları yapmak ve Kızılay ile koordinasyonu sağlamak.
Organ Nakli Etik kurulunun iş ve işlemlerinin yürütülmesi, Organ Nakil Koordinatörlerinin yapacağı faaliyetlerin planlanması, denetlenmesi ve yürütülmesi işlemlerini yapmak.
Evde sağlık ve bakım hizmeti veren sağlık kuruluşlarının açılış ve işleyiş hizmetlerinin yürütülmesi, toplum ruh sağlığı, palyatif bakım ve rehabilitasyon gibi hizmetlerin etkin bir şekilde sunumu için gerekli düzenlemelerin yapılması, sağlık tesisleri ile ilgili birim ve hizmet basamakları arasında koordinasyonun sağlanması işlemlerini yapmak.
Acil, yoğun bakım ve benzeri tıbbi hizmet birimlerinin ve hastane yataklarının tescili, takibi ve denetim işlemlerini yürütmek.
Yıllık denetim planlarının yapılması, denetleyicilerin belirlenmesi ve denetim ekiplerinin oluşturulmasına yönelik işlemlerin yürütülmesi ve denetim faaliyet raporunun hazırlanması işlemlerini yapmak.
Diyaliz ile Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Eğitim iş ve işlemlerini yapmak
Alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezleri, Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri ile Tütün Bağımlılığı Tedavi Birimlerinin olağan, olağandışı ve ruhsatlandırma denetimlerini yapmak
Palyatif bakım merkezleri olağan, olağandışı ve ruhsatlandırma denetimlerini yapmak
Total parenteral nutrisyon üniteleri olağan ve olağandışı denetimlerini yapmak
Denetim planlamalarını yaparak komisyon oluşturmak
Müeyyide uygulamalarında ilgili birimlerle koordineli çalışmak
İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak