Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Özellikli Sağlık Hizmetleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 08/10/2018

Özellikli Sağlık Hizmetleri Birimi

>

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONELİN ADI, SOYADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı

Özellikli Sağlık Hizmetleri Birimi

Başkanlığa bağlı sağlık tesislerindeki Yoğun Bakım (erişkin, çocuk, yenidoğan vb.), Yanık, Perinatal hizmet birimlerinin kurulması ve işletilmesinin sağlanmasına yönelik tüm iş ve işlemlerin takibi.


Kuruma bağlı sağlık tesislerindeki Onkoloji ve ROP hizmet birimlerinin kurulması ve işletilmesinin sağlanmasına yönelik tüm iş ve işlemlerin takibi.


Başkanlığa bağlı sağlık tesislerindeki KVC,Özellikli Tedavi Üniteleri (Diyaliz Merkezi, Palyatif Bakım Merkezi, İnme Merkezi, Transfüzyon merkezi, Organ ve Doku Nakli, Onkoloji (Kemoterapi)- Nükleer Tıp Merkezi Robotik Yürüme Merkezleri, Transfüzyon Merkezleri, Hiperbarik Oksijen merkezi, TPN ve Laboratuvar HizmetleriveEl Cerrahisi hizmet birimlerinin kurulması ve işletilmesine yönelik tüm iş ve işlemlerin takibi Bakanlık ile koordinasyonun sağlanması,


Kamu Hastaneleri Diyaliz Hasta sayıları ve cihaz sayıları ile ilgili verilerin toplanması ve verimlilik birimine iletilmesi,


Kamu sağlık tesisleri bünyesindeki özellikli hizmetlerin değerlendirilmesi amacıyla güncellenecek olan Uygulama Havuzu (Dinamik Veri Giriş Platformu) sistemine veri girişlerinin sağlanması.


Şehir hastaneleri sürecinde Genel Destek Hizmetleri iş ve işlemlerini yürütmek, Sözleşme (EK-14) Kapsamındaki Yöntem beyanları iş ve işlemlerini yürütmek, Hizmet Alımı Şirket Personelinin Geçiş Koordinasyon iş ve işlemlerini koordine etmek, Personel Planlama, Uyum Eğitimleri iş ve işlemlerini koordine etmek.


Sağlık tesislerinde Atık Yönetimi; Atığın oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması, özelliğine ve türüne göre ayrılması, biriktirilmesi, toplanması, geçici depolanması, taşınması, ara depolanması, geri dönüşümü, enerji dâhil geri kazanılması, bertarafı, bertaraf işlemleri sonrası izlenmesi, kontrolü ve denetimi faaliyetlerini kapsar. Ayrıca, çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanmasına yönelik prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esasların belirlenerek uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


Sıfır atık projesinin İl Sağlık Müdürlüğü ve tüm sağlık tesislerinde eğitim ve uygulanmasının sağlanması


Acil servislerde Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı sağlık tesislerinde yürütülmekte olan acil sağlık hizmet esaslarına dair mevzuat çalışmalarını yürütmek veya yapılan çalışmalara iştirak etmek, bu kapsamda ilgili birimler ile koordinasyon sağlamak.Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı sağlık tesislerinin hizmet rolüne uygun olan acil servis seviye planlanma çalışmaları ile tescil işlemlerini takip etmek.


KBNR tehlikelere karşı, Acil Sağlık Hizmetleri Başkalığı ile Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı sağlık tesisleri arasında koordinasyonu sağlamak.


Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğümüzce sevk nedenlerinin takip edilmesi ve sorunların giderilmesi amacı için oluşturulan “İl Dışı Sevk Veri Platformu Sistemi” ne İlimiz Hastaneleri ile ilgili koordinasyonu sağlayarak takip eden ayın 10’una kadar veri girişlerini sağlamak.


Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ile Kamu Hastaneleri arasındaki koordinasyonun sağlanması;


İlimiz Kamu Hastanelerinden gelen Acil Sevk listesi ve Sevk Komisyon Kararlarının takip eden ayın 20’ sine kadar Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesi iş ve işlemlerinin takibi,


İlimiz Kamu Hastanelerinden gelen takip eden aya ait ASKOM (Acil Sağlık Hizmetleri Komisyonu) Nöbet Listelerinin icmalinin Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesi iş ve işlemlerinin takibi


Acil servis iyileştirme eylem planı kapsamında yürütülen sağlık tesislerinin aylık takibinin genel müdürlüğüne bildirilmesi

Mehmet SARI
(Sağlık Memuru) 4090


Hasan EVİRGEN 
(Sağlık Memuru) 4119


Gülden KORÇAM
(Ebe) 4159